کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» در تبریز رونمایی شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» به قلم علی آذریان در تبریز رونمایی شد.

کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» در تبریز رونمایی شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کتاب «تشخّص و هویت آذربایجان» به قلم علی آذریان
در تبریز رونمایی شد.