چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی در دولت جدید است.

چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و
تجارت گفت: چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی در دولت جدید
است.