پیشگیری اولویت نخست در مبارزه با مواد مخدر است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب پیشگیری را اولویت نخست کار مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: خروجی مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در جهت پیشگیری باید مشهود باشد.

پیشگیری اولویت نخست در مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب پیشگیری را اولویت نخست کار مبارزه
با مواد مخدر دانست و گفت: خروجی مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر این شهرستان در جهت پیشگیری باید مشهود باشد.