پنجمین جشنواره ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی گفت: پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود.

پنجمین جشنواره ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار می شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان شرقی گفت:
پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر با شعار قوت و هوشمندی رسانه‌ای برگزار
می شود.