پشت جبهه‌ای به پهنای ایران/ تراش ادوات جنگی در یک کارگاه کوچک به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- من کمک دست پدرم در کارگاه تراشکاری بودم و در زمان جنگ در تولید و تراش ادوات نظامی فعالیت داشتیم.

پشت جبهه‌ای به پهنای ایران/ تراش ادوات جنگی در یک کارگاه کوچک

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- من کمک دست پدرم در کارگاه تراشکاری بودم و در
زمان جنگ در تولید و تراش ادوات نظامی فعالیت داشتیم.