پایین بودن واکسن تحویلی به آذربایجان‌شرقی نسبت به برخی ازاستان‌ها به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی از پایین بودن واکسن تحویلی به این استان در مقایسه با برخی دیگر از استان‌ها خبر داد.

پایین بودن واکسن تحویلی به آذربایجان‌شرقی نسبت به برخی ازاستان‌ها

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی از پایین
بودن واکسن تحویلی به این استان در مقایسه با برخی دیگر از استان‌ها
خبر داد.