وقتی بازی‌های بومی آذربایجان تاریخ گذشته می‌شوند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- با ظهور بازی‌های اینترنتی بی هویت و استقبال کودکان از آنها، بازی‌های بومی و محلی که بیانگر فرهنگ و فولکلور هر شهر و دیاری است تاریخ گذشته می‌شوند.

وقتی بازی‌های بومی آذربایجان تاریخ گذشته می‌شوند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- با ظهور بازی‌های اینترنتی بی هویت و استقبال
کودکان از آنها، بازی‌های بومی و محلی که بیانگر فرهنگ و فولکلور هر
شهر و دیاری است تاریخ گذشته می‌شوند.