نگهداری و درمان معتادان در ۶۰ مرکز درمان اعتیاد آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ۶۰ مرکز درمان اعتیاد و ۱۵ مرکز کاهش آسیب اعتیاد در سطح آذربایجان‌شرقی وجود دارد که با جمع‌آوری معتادان‌توسط نهادهای مرتبط، نگهداری و درمان می شوند.

نگهداری و درمان معتادان در ۶۰ مرکز درمان اعتیاد آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ۶۰ مرکز درمان اعتیاد و ۱۵ مرکز کاهش آسیب اعتیاد
در سطح آذربایجان‌شرقی وجود دارد که با جمع‌آوری معتادان‌توسط نهادهای
مرتبط، نگهداری و درمان می شوند.