نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است و امروز بخش کشاورزی از ناکارآمدی بازرگانی محصولات و عدم وجود نظام بهره برداری رنج می برد.

نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت:
نظام صنفی کشاورزی سنگ بنای تشکیل اتاق اصناف است و امروز بخش کشاورزی
از ناکارآمدی بازرگانی محصولات و عدم وجود نظام بهره برداری رنج می
برد.