منافع ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای راهبردی ستادهای مردمی حامیان رئیسی گفت: در وضعیت فعلی کشور منافع ملی بر مصالح فردی اولویت و ارجحیت دارد.

منافع ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای راهبردی ستادهای مردمی حامیان رئیسی
گفت: در وضعیت فعلی کشور منافع ملی بر مصالح فردی اولویت و ارجحیت
دارد.