مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است، گفت: در مناسب سازی اماکن شهری صرفاً نباید به برگزاری جلسات بسنده کرد.

مناسب سازی اماکن شهری بناب برای سالمندان ضروری است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه مناسب سازی اماکن
شهری بناب برای سالمندان ضروری است، گفت: در مناسب سازی اماکن شهری
صرفاً نباید به برگزاری جلسات بسنده کرد.