مرگ عابر پیاده ناشنوا بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عابر پیاده ناشنوا در مراغه بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران جانش را از دست داد.

مرگ عابر پیاده ناشنوا بر اثر برخورد با قطار تبریز- تهران

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عابر پیاده ناشنوا در مراغه بر اثر برخورد با
قطار تبریز- تهران جانش را از دست داد.