فقط ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند، گفت: این درحالی است که ۴۰ درصد دانشجوها باید مهارتی باشند.

فقط ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با
بیان اینکه ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند، گفت: این درحالی است
که ۴۰ درصد دانشجوها باید مهارتی باشند.