فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- امام جمعه شبستر گفت: فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است و باید توجه جدی به ارتقای فرهنگ جامعه داشته باشیم.

فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار در توسعه پایدار جامعه است

به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- امام جمعه شبستر گفت: فرهنگ عنصر مهم و تاثیرگذار
در توسعه پایدار جامعه است و باید توجه جدی به ارتقای فرهنگ جامعه
داشته باشیم.