عملیات اجرایی ۴۵ سد بزرگ در کشور آغاز شده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: از ابتدای امسال تاکنون عملیات اجرایی تعداد ۴۵ سد بزرگ در کشور آغاز شده است.

عملیات اجرایی ۴۵ سد بزرگ در کشور آغاز شده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: از ابتدای امسال تاکنون عملیات
اجرایی تعداد ۴۵ سد بزرگ در کشور آغاز شده است.