عابدین خرّم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عابدین خرّم فرمانده سابق سپاه عاشورا به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی انتخاب شد.

عابدین خرّم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عابدین خرّم فرمانده سابق سپاه عاشورا به عنوان
استاندار جدید آذربایجان شرقی انتخاب شد.