طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند تصویب شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند با هدف حفظ و احیای هویت فراشهری تبریز تصویب شد.

طرح کریدور خلاق محور تبریز- سهند تصویب شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: طرح کریدور خلاق
محور تبریز- سهند با هدف حفظ و احیای هویت فراشهری تبریز تصویب
شد.