طرح بیش از ۵۰ هزار مسئله در مهرواره محله همدل به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر هاریکاواره محله همدل از طرح بیش از ۵۰ هزار مسئله در هاریکاواره محله همدل خبر داد.

طرح بیش از ۵۰ هزار مسئله در مهرواره محله همدل

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر هاریکاواره محله همدل از طرح بیش از ۵۰ هزار
مسئله در هاریکاواره محله همدل خبر داد.