ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس بر ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند تاکید کرد.

ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند

به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس
بر ضرورت محرومیت زدایی از شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند
تاکید کرد.