ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط هیئات عزاداری شاه حسین گویان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای هیئات مذهبی کشور بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط هیئات عزاداری شاه حسین گویان تاکید کرد.

ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط هیئات عزاداری شاه حسین گویان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای هیئات مذهبی کشور بر ضرورت رعایت
پروتکل‌های بهداشتی توسط هیئات عزاداری شاه حسین گویان تاکید
کرد.