ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو بر ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو تاکید کرد.

ضرورت تدوین فرصت های سرمایه گذاری باغ شهر اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو بر ضرورت تدوین فرصت های
سرمایه گذاری باغ شهر اسکو تاکید کرد.