ضرورت تجدید نظر در محدودیت‌های ورزشی طی دوران کرونا به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی بر لزوم تجدید نظر در اعمال محدودیت‌های ورزشی در ایام کرونا تأکید کرد.

ضرورت تجدید نظر در محدودیت‌های ورزشی طی دوران کرونا

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی بر لزوم
تجدید نظر در اعمال محدودیت‌های ورزشی در ایام کرونا تأکید
کرد.