ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی و بروکراسی اداری حاکم بر آن تاکید کرد.

ضرورت اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر ضرورت
اصلاح ساختار نامناسب حاکم بر بخش کشاورزی و بروکراسی اداری حاکم بر
آن تاکید کرد.