شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد.

شهر جدید سهند ظرفیت بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: شهر جدید سهند ظرفیت
بی نظیری برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی دارد.