شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه یک انتخاب خوب به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- صاحب نظران معتقد هستند که شفافیت نامزدهای انتخاباتی منجر به افزایش بیشتر مشارکت شده و شفافیت در گفتار و عمل یکی از ملاک‌های اصلی فرد اصلح در انتخابات است.

شفافیت و پاسخگویی اصل اولیه یک انتخاب خوب

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- صاحب نظران معتقد هستند که شفافیت نامزدهای
انتخاباتی منجر به افزایش بیشتر مشارکت شده و شفافیت در گفتار و عمل
یکی از ملاک‌های اصلی فرد اصلح در انتخابات است.