شفافیت حلقه مفقوده شوراها/ پنج گام تبریز برای شفافیت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز – راه اندازی پنج سامانه شفافیت در مدیریت شهری تبریز، شهرداری این شهر رابه اتاق شیشه ای نزدیک تر کرده است؛ اما راز موفقیت این سامانه ها در تداوم و تقویت آن هاست که تاکنون محقق نشده است.

شفافیت حلقه مفقوده شوراها/ پنج گام تبریز برای شفافیت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز – راه اندازی پنج سامانه شفافیت در مدیریت شهری
تبریز، شهرداری این شهر رابه اتاق شیشه ای نزدیک تر کرده است؛ اما راز
موفقیت این سامانه ها در تداوم و تقویت آن هاست که تاکنون محقق نشده
است.