سیاست‌ فقرزدایی و توانمندسازی با جدیت بیشتری دنبال شود به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقشار محروم، نیازمند و آسیب پذیر جامعه باید مهم‌ترین راهبرد نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی باشد.

سیاست‌ فقرزدایی و توانمندسازی با جدیت بیشتری دنبال شود

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو گفت: توانمندسازی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اقشار محروم، نیازمند و آسیب پذیر جامعه باید
مهم‌ترین راهبرد نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی
باشد.