سد ارس نمونه درخشان توسعه و تقویت روابط ایران و آذربایجان است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: سد ارس نمونه درخشان مشارکت و عامل توسعه و تقویت روابط ایران و جمهوری آذربایجان بوده است.

سد ارس نمونه درخشان توسعه و تقویت روابط ایران و آذربایجان است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر نیرو گفت: سد ارس نمونه درخشان مشارکت و
عامل توسعه و تقویت روابط ایران و جمهوری آذربایجان بوده
است.