روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود.

روند بازسازی و جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود

به گزارش کانال خبری تبریز , کلیبر- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روند بازسازی و
جبران خسارت سیل کلیبر با قید فوریت آغاز شود.