داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فعال سیاسی با بیان اینکه شاهد بی عملی، بدعملی، دیرعملی و عدم توجه مسئولان در کشور به مشکلات هستیم، گفت: داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است.

داشتن نگاه لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فعال سیاسی با بیان اینکه شاهد بی عملی، بدعملی،
دیرعملی و عدم توجه مسئولان در کشور به مشکلات هستیم، گفت: داشتن نگاه
لیبرالی بین دولتمردان اصلی ترین مشکل در کشور است.