خطر روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب و کار کشور محسوب می شود.

خطر روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
تبریز گفت: روی آوردن سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون
ترکیه، خطری بزرگ برای فضای کسب و کار کشور محسوب می
شود.