خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود- فرماندار شهرستان هشترود با اشاره به وظایف خطیر خبرنگاران در اطلاع رسانی رویدادها گفت: خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند.

خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود- فرماندار شهرستان هشترود با اشاره به وظایف خطیر
خبرنگاران در اطلاع رسانی رویدادها گفت: خبرنگاران از عناصر اصلی
توسعه در جامعه هستند.