حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- حکم عباس رنجبر، پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد.

حکم پنجاه و هفتمین شهردار تبریز توسط وزیر کشور صادر شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- حکم عباس رنجبر، پنجاه و هفتمین شهردار تبریز
توسط وزیر کشور صادر شد.