حمایت جوانان تبریزی از مظلومان غزه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جمعی از جوانان تبریزی پیشگامِ حمایت از خواهر خوانده غریب این شهر یعنی غزه مظلوم شدند.

حمایت جوانان تبریزی از مظلومان غزه

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جمعی از جوانان تبریزی پیشگامِ حمایت از خواهر
خوانده غریب این شهر یعنی غزه مظلوم شدند.