حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو شورای مرکزی راهبردی ستاد محسن رضایی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است.

حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو شورای مرکزی راهبردی ستاد محسن رضایی گفت:
حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت است.