حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به […]

حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس

حذف اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.