توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادستانی به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- معاون قضایی دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادگستری و دادستانی است.

توجه به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادستانی

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- معاون قضایی دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: توجه
به محرومان و برخورد قاطع با ناقضان حقوق مردم اولویت دادگستری و
دادستانی است.