تمرین تیم فوتبال تراکتور در تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرین تیم فوتبال تراکتور زیرنظر فیروز کریمی سرمربی این تیم در تبریز برگزار شد.

تمرین تیم فوتبال تراکتور در تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرین تیم فوتبال تراکتور زیرنظر فیروز کریمی
سرمربی این تیم در تبریز برگزار شد.