تمرین تیم فوتبال تراکتور در تبریز پیگیری شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرین پرفشار شاگردان فیروز کریمی در روز حضور مدیرعامل تراکتور در تبریز برگزار شد.

تمرین تیم فوتبال تراکتور در تبریز پیگیری شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرین پرفشار شاگردان فیروز کریمی در روز حضور
مدیرعامل تراکتور در تبریز برگزار شد.