تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: «تغییر ساختار فرهنگی کشور» ماموریت بزرگ و انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است.

تغییر ساختارفرهنگی کشور ماموریت انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت:
«تغییر ساختار فرهنگی کشور» ماموریت بزرگ و انقلابی سازمان تبلیغات
اسلامی است.