تعلل شهرداری در اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تعلل شهرداری در اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در این شهرستان انتقاد کرد.

تعلل شهرداری در اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در شهرستان اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تعلل شهرداری در اجرای
طرح ساماندهی وانت بارها در این شهرستان انتقاد کرد.