تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است، گفت: هجرت مقدمه جهاد، جهاد مقدمه شهادت و شهادت هم مقدمه رسیدن به خدا است.

تشخیص به موقع و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه تشخیص به موقع
و زمان شناسی از خصوصیات رزمندگان انقلاب است، گفت: هجرت مقدمه جهاد،
جهاد مقدمه شهادت و شهادت هم مقدمه رسیدن به خدا است.