تدوین سند چشم انداز ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون تربیت بدنی سپاه تبریز گفت: سند چشم انداز ورزشی باشگاه مقاومت با محوریت توسعه ورزش همگانی در شهرستان تبریز تدوین شده است.

تدوین سند چشم انداز ورزشی با محوریت توسعه ورزش همگانی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون تربیت بدنی سپاه تبریز گفت: سند چشم انداز
ورزشی باشگاه مقاومت با محوریت توسعه ورزش همگانی در شهرستان تبریز
تدوین شده است.