تجمع عزاداران حسینی در وادی رحمت تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تجمع پرشور و باشکوه عزاداران حسینی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

تجمع عزاداران حسینی در وادی رحمت تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تجمع پرشور و باشکوه عزاداران حسینی در وادی رحمت
تبریز برگزار شد.