تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این استان انجام شد.

تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تبلیغات محیطی ویژه ماه محرم توسط اداره کل
تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این استان انجام شد.