تبریز عهد خواهرخواندگی با غزه عزیز دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: تبریز سالهاست عهد خواهرخواندگی با غزه عزیز دارد. این عهدِ مبارک، نباید بگذارد غبار فراموشی بر چهره آرمان والای قدس در این شهر بنشیند.

تبریز عهد خواهرخواندگی با غزه عزیز دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه عاشورا گفت: تبریز سالهاست عهد
خواهرخواندگی با غزه عزیز دارد. این عهدِ مبارک، نباید بگذارد غبار
فراموشی بر چهره آرمان والای قدس در این شهر بنشیند.