بیشترین مسائل مطرح شده در مهرواره محله همدل مشکلات اقتصادی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بیشترین مسائل مطرح شده در هاریکاواره محله همدل مربوط به مشکلات اقتصادی است.

بیشترین مسائل مطرح شده در مهرواره محله همدل مشکلات اقتصادی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت:
بیشترین مسائل مطرح شده در هاریکاواره محله همدل مربوط به مشکلات اقتصادی
است.