بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود.

بیان دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بیان
دستاوردهای نظام نباید زیر غبار بی تدبیری محو شود.