بودجه آموزش استثنایی در سال جاری ۱۰۰ درصد افزایش یافته است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه آموزش استثنایی در سال جاری خبر داد.

بودجه آموزش استثنایی در سال جاری ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کشور، از افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه آموزش استثنایی در
سال جاری خبر داد.