برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات یکی از دو نقش محوری فرمانداران است، تأکید کرد: برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است.

برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه
برگزاری انتخابات یکی از دو نقش محوری فرمانداران است، تأکید کرد:
برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم وظیفه اصلی مسئولان
است.